หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ยินดีต้อนรับ
นายจักรกฤษณ์ พลอยภู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
การศึกษาก้าวไกล เพื่อเยาวชนในตำบลบ้านกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
1
2
3
 
 
 

ศูนย์สมุนไพร และแพทย์แผนไทย (รพ.สต.บ้านกล้วย)
     
 

ตะกร้าหวาย ฝีมือกลุ่มแม่บ้าน
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2554
 
 
 
 
 
 
   
   
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 189 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 167 
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 230 
ประกาศผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) ปีงบประมาณ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 197 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 207 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 242 
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 279 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 260 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 353 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 364 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมแซมคันถนน ค.ส.ล.สายสวนส้ม หมู่ที่ 1 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 255 
แจ้งเรื่องเว็บไซต์หน่วยงานอาจเข้าใช้งานไม่ได้ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 315 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษี [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 286 
การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 715 
       
อบต.หนองผักแว่น นายก อบต. หนองผักแว่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.เขาพระงาม การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนาม [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เขารวก ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้่สูงอายุ-ผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนม่วง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุม [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แก่งเสือเต้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ช่องสาริกา โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวสำโรง โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแร [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.แก่งผักกูด กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.กุดตาเพชร โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเพื่อสนับสนุ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.กุดตาเพชร กิจกรรมปล่อยกุ้ง [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดตาเพชร ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.กุดตาเพชร กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายในการป้อง [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
       
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
           
   
 
 
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 695 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 688 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/687 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 690 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ที่ ลบ 0023.5/ว 682 เรื่อง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ที่ ลบ 0023.5/ว 679 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 678 ลว.6 พ.ค.64 เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ที่ ลบ 0023.3/ว 677 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ที่ ลบ 0023.3/ว 676 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
หนังสือที่ลบ 0023.1/ว2218 ลว 5 พ.ค.64 เรื ื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ลบ 0023.5/ว 662 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 661 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 657 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 656 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 646 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไตรมาสที่ 3 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 654 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาศที่ 3 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ลบ 0023.5/653 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.2/ว 652 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
 
 
 
 
   
เว็บไซต์ อบต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 11843  ตอบ 10  
ร้องทุกข์ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 3638  ตอบ 3  
อยากให้มีที่ออกกำลังกาย (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 317  ตอบ 0  
 
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  ค่อนข้างน้อย
  น้อย
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-8527135
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่   สถานที่ติดต่อ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)   นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   แผนพัฒนาสามปี
คู่มือบริการประชาชน   คำสั่ง
สัญญาจ้างเหมาะจัดเก็บมูลฝอย   การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์   สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม คตช.
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) / (สขร.1)   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ   งบแสดงรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 0-3647-2790 โทรสาร : 0-3647-2789
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
จำนวนผู้เข้าชม 6,027,876 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10