หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
ใบสมัคร อถล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยเปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย  โทร 036-472790 ต่อ 13

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 10.58 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,059,808 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2554