หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 30 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2