ท่านมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพียงใด
มากที่สุด ( 227 )
37.40%
มาก ( 188 )
30.97%
ปานกลาง ( 191 )
31.47%
ค่อนข้างน้อย ( 1 )
0.16%
น้อย ( 0 )
0.00%